SWP

XIX ŚWIATOWE LETNIE IGRZYSKA POLONIJNE - GDYNIA 27.07. - 03.08.2019

REGULAMIN AKREDYTACJI PRASOWYCH


§ 1

 1. Regulamin określa zasady udziału dziennikarzy oraz fotoreporterów w koncertach xix Światowych Letnich Igrzyskach Polonijnych w Gdyni w dniach 27.07. - 03.08.2019 roku, zwanych dalej Igrzyskami.
 2. Organizatorem Igrzysk jest Biuro Organizacyjne XIX Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", Dom Polonii w Warszawie ul. Krakowskie Przedmieście 64, 00-322 Warszawa, zwany dalej Organizatorem.

§ 2

 1. Akredytacja prasowa upoważnia do wstępu na wydarzenia w ramach Igrzysk: fotografowania i nagrywania podczas trwania Igrzysk, zgodnie z wymogami organizacji zawodów i imprez w sposób nie zakłócający ich przebiegu.
 2. Akredytacja prasowa nie zapewnia noclegu, wyżywienia ani transportu w trakcie Igrzysk. Koszty związane z pracą dziennikarską pokrywa akredytowany lub jego redakcja.

§ 3

 1. W celu uzyskania akredytacji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Igrzysk pod adresem: http://www.igrzyskaletniegdynia.wspolnotapolska.org.pl/2019/rejestracja_media.php w terminie do 30 maja 2019 roku.
 2. Późniejsze zgłoszenia nie zostaną rozpatrzone.
 3. W przypadku ekip wieloosobowych (telewizyjnych, dziennikarz i fotorepoter itp) wniosek o akredytację muszą złożyć wszyscy członkowie ekipy odrębnie.
 4. Decyzję o przyznaniu akredytacji albo odrzuceniu wniosku Organizator podejmie na podstawie i po otrzymaniu danych osobowych od zainteresowanych dziennikarzy za pośrednictwem wniosku.
 5. Po rozpatrzeniu wszystkich wniosków Organizator poinformuje pocztą elektroniczną (na podany w zgłoszeniu adres) osobę składającą wniosek o przyznaniu akredytacji albo odrzuceniu wniosku.
 6. W przypadku wydania decyzji pozytywnej, osoba składająca wniosek zostanie poinformowana o ewentualnych ograniczeniach w pracy dziennikarskiej, związanych z organizacją Igrzysk.
 7. Wystawiona akredytacja prasowa będzie do odbioru w siedzibie Organizatora lub w trakcie trwania Igrzysk, w terminie wskazanym przez Organizatora.
 8. Akredytację wydaje się nieodpłatnie.
 9. Akredytacja jest ważna wyłącznie z identyfikatorem wystawionym przez Organizatora oraz legitymacją prasową ze zdjęciem.
 10. W trakcie wykonywania obowiązków służbowych identyfikator musi być umieszczony w widocznym miejscu.
 11. Nie można przekazywać identyfikatora innym osobom.
 12. Organizator nie wyrabia duplikatów wydanych identyfikatorów.
 13. Organizator może odmówić wydania akredytacji bez podania przyczyny.

§4

 1. Posiadacz akredytacji oświadcza, że godzi się na przestrzeganie zasad fotografowania, filmowania i nagrywania - zwłaszcza utrwalania wizerunku uczestników Igrzysk - ustalonych przez Organizatora.
 2. Posiadacz akredytacji zobowiązuje się do poinformowania organizatora o miejscu publikacji zebranego materiału - pocztą elektroniczna na adres sport@wspolnotapolska.org.pl
 3. Posiadacz akredytacji zobowiązuje się do przestrzegania doraźnych poleceń Organizatora lub służb porządkowych.
 4. Organizator ma prawo do unieważnienia wydanej akredytacji prasowejw przypadku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu, prowadzenia działań szkodzących wizerunkowi Igrzysk lub wykorzystywania materiałów niezgodnie z przeznaczeniem.
 5. Złożenie wniosku o akredytację oznacza zaakceptowanie warunków niniejszego regulaminu.

§5

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikowania postanowieńniniejszego regulaminu.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia tj. 25 kwietnia 2019 roku.


AKREDYTACJE PRASOWE - REJESTRACJA FORMULARZ ON LINE


ORGANIZATOR
Mecenas IgrzyskPARTNERZY STRATEGICZNIPARTNER GŁÓWNY


PARTNER HONOROWY

Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak


PARTNER
ORGANIZACJE PARTNERSKIEPARTNERZY MEDIALNI
facebook